Sakramenty

Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest przymierzem kobiety i mężczyzny, łączących się ze sobą przed Bogiem i stwarząjących w ten sposób wyłączną wspólnotę życia. W Kościele katolickim małżeństwo jest nierozerwalne.  

Procedury przedślubne można uruchomić w jednej z parafii, do której należą narzeczeni wg. miejsca zamieszkania. Jeśli narzeczni chcą zawrzeć małżeństwo poza swoimi parafiami zamieszkania muszą uzyskać zgodę z jednej z parafii na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa.

Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub.

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest z reguły w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

  • metrykę chrztu (z adnotacją – do ślubu kościelnego i zawierającą informację o bierzmowaniu, nie starszą niż 6 miesiące i ważną jeszcze w dniu planowanego ślubu – dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 6 miesięcy od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
  • dowody osobiste narzeczonych,
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 6 miesięcy od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu, 
  • potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni życia rodzinnego
  • do wglądu – ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii,
  • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.

Osoby związane dotąd tylko kontraktem cywilnym (USC) zapraszamy do kancelarii, gdzie wyjaśnimy w jaki sposób przygotować się do ślubu kościelnego.

W czasie tego spotkania zostaną poinformowani także o zapowiedziach i będą mogli porozmawiać o przebiegu liturgii.

Zapowiedzi głoszone są przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

Terminy kursów przedmałżeńskich prowadzonych w Diecezji Pelplińskiej podane są na stronie: www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

Narzeczeni odbywają dwie spowiedzi przedślubne – pierwsza na początku przygotowań, druga w przeddzień ślubu.

Świadkiem ślubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia. Przy spisywaniu protokołu należy podać dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, data urodzenia oraz dokładny adres).

Ślub poza swoją parafią

W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.Jeśli ślub ma się odbyć poza naszą parafią, można otrzymać zgodę na przeprowadzenie formalności w innej parafii lub przeprowadzić całość u nas i otrzymać licencję na ślub w innym kościele.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.